Distance Selling Contract

Home

Distance Selling Contract

1- TARAFLAR
1.1 SATICI
ADI SOYADI:
ÜNVANI:
TELEFONU:
ADRES:
1.2 ALICI:   
ADI SOYADI:   
ÜNVANI: 
TELEFONU:   
ADRESİ:
 
2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, ürün satış hizmeti veren HOSHH markasından elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
3- ÜRÜN
İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri
aşağıdaki gibidir:
Ürün:   / Ürün numarası:   / Adet:   / Satış fiyatı(+KDV):   / Kargo Bedeli: 
/ TOPLAM:   /
Ödeme şekli:   / Teslimat Adresi:   / Teslim edilecek kişi:   / Fatura Adresi: 
/ Sipariş Tarihi:
 
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1 – Alıcı, Murat Kurt a ait www.hoshh.com alan adlı internet sitelerinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin www.hoshh.com alan adlı internet sitelerinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve
diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 
4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması
tarihinden itibaren başlayacaktır.
 
4.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hoshh markası sorumlu tutulamaz.
 
4.4 Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim
edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Hoshh markası sorumlu tutulamaz.
 
4.5 Hoshh markası, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.6 Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
 
4.7 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Satın alınan ürünlere ilişkin ödeme aracı ödeme kuruluşu(iyzico, PayTR, PayPal vb) kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, alıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ödediği anda Hoshh markası ’nın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir
nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hoshh markası ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
 
4.8 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir.
 
Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hoshh markasından hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 
4.9.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Hoshh markasına  ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Hoshh markasına iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1 Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda,
ürünün/ürünlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Hoshh markasına bildirmeyi ve Hoshh markası tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
 
4.11 Alıcı ve Hoshh markası işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.12 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
4.13 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler hoshh.com sitesinden alışveriş yapamaz.
 
4.14 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
5- CAYMA HAKKI
 
5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde hoshh.com sitesine bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla hoshh.com sitesine iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Hoshh markasının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 
5.2 Cayma hakkı bildiriminin hoshh.com sitesine ulaşmasını takiben Hoshh
markası bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile
en_USEnglish
×